Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
113 421
การผลิตไม้ผล
FRUIT CROP PRODUCTION
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การจัดการ การปฏิบัติดูแล การขยายพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ และการตลาดของไม้ผลเศรษฐกิจในประเทศไทย
Botany, origin and distribution, management and cultural practices, propagation, breeding procedures, harvesting, utilization and marketing of economic fruit crops in Thailand.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 113 301
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    6. การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายการผลิตไม้ผล 0 15
    1. ความสำคัญของการผลิตไม้ผลที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศและโลก 1 0
    2. การผลิตพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล 9 9
    3. การผลิตไม้ผลเพื่อการค้า 10 9
    4. การผลิตไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรม 10 9
    5. การเขียนและประเมินโครงการผลิตไม้ผล 0 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940