Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
113 491
การสัมมนาทางพืชสวน
SEMINAR IN HORTICULTURE
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านพืชสวน การเขียนรายงานทางวิชาการ การนำเสนอ การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา
Literature review on topics relating to horticulture, scientific report, writing, presentation, discussion and conclusion of the seminar.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาพืชสวน ชั้นปีที่ 4
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนะนำวิชาสัมมนา 1 0
    2. บทความ รายงานทางวิชาการ 1 0
    3. การค้นคว้าเอกสาร 1 0
    4. การเขียนรายงานทางวิชาการ 3 0
    5. การเตรียมการนำเสนอสัมมนา 3 0
    6. การพูดในที่ชุมชน 1 0
 
รวม
10 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940