Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
113 495
เรื่องคัดสรรทางพืชสวน
Selected Topics in Horticulture
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                บรรยาย และวิพากษ์วิจารณ์ หรือค้นคว้าเอกสาร และสัมมนา ในหัวข้อเฉพาะเรื่องทางด้านพืชสวน โดยเน้นหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และหัวข้อเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา
                                Lectures and discussions or literature review and symposium-typed seminars on selected topics with the emphasis on recent advanced knowledge in horticulture, the topics can be changed semester to semester.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940