Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
114 311
การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crop Production
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                ความสำคัญ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มพืชไร่เศรษฐกิจ เช่น ธัญพืช พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชตระกูลถั่ว พืชน้ำมัน และพืชอาหารสัตว์และพืชอื่นๆ
Importance, suitable environments, technology in production, harvesting, processing and marketing of economic field crops such as cereal crops, fiber crops, industrial crops, leguminous crops, oil crops and forage crops, and others.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 100 111
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- กัณหา บุญพรหมมา
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940