Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
114 361
ระบบการทำฟาร์ม
FARMING SYSTEMS
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและความสำคัญของระบบการทำฟาร์ม ความสัมพันธ์ของระบบการทำฟาร์มและระบบเกษตรกรรม ลักษณะและเป้าหมายในการผลิตของเกษตรกรรายย่อย วิธีการทำ
Meaning and the importance of farming systems, relationships of farming systems and agricultural systems, characteristics of small farmers and goal for farming,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วิริยะ ลิมปินันทน์
รศ.ดร. อนันต์ พลธานี
รศ. นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940