Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
114 742
ธาตุอาหารพืชไร่
NUTRITION OF FIELD CROPS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กลไกการดูดอาหารทางราก การดูดอาหารทางอวัยวะส่วนใบ การแปรสภาพอาหารเพื่อใช้ประโยชน์ การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร บทบาทของแร่ธาตุอาหารหลักและแร่ธาตุอาหารรองในการ
Mechanisms of nutrient uptake via root and leaf absorptions, nutrient assimilation, nutrient translocation. Roles of major and minor elements in plant growth. Concept and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. บรรยง ทุมแสน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 3 0
    2. แหล่งและวัฎจักรธาตุอาหารพืช 1 0
    3. สื่อตัวกลางในการเจริญเติบโตของพืช 10 0
    4. ธาตุอาหารในต้นพืช 3 0
    5.การดูดซึมน้ำและแร่ธาตุอาหาร 8 0
    6. การ assimilate ธาตุอาหาร 7 0
    7. หน้าที่ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี,อาการขาด อาการเป็นพิษ การแก้ไข 12 0
 
รวม
44 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940