Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
114 761
การวิเคราะห์ระบบการเกษตร
AGRICULTURAL SYSTEM ANALYSIS
3 (1-2-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับระบบและหลักการวิเคราะห์เชิงระบบ วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรและการประเมินสภาวชนบทแบบเร่งด่วน วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ การ
System concepts and principles of system analysis, methodologies of Agroecosystem Analysis and Rapid Rural Appraisal, qualitative and quantitative data collection, data analysis to
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940