Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 201
หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความแตกต่างระหว่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ความสลับซับซ้อนของการผลิตด้านการเกษตร การตัดสินใจของผู้ผลิต การวัดประสิทธิภาพ แนวคิดเรื่องฟังก์ชันการผลิต กฎผลได้ลดน้อยถอยลง รายได้เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้นทุนการผลิต การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ องค์
Differences between agriculture and industry, the complexity agricultural production, producers and decision making, measures of efficiency, concept of production
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940