Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 311
หลักการจัดการฟาร์ม
FARM MANAGEMENT
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักพื้นฐานต่าง ๆ ในการจัดการฟาร์ม กระบวนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับการผลิต การวิเคราะห์การลงทุน การประเมินมูลค่าปัจจัยการผลิต ค่าเสื่อมราคา การบันทึกกิจการฟาร์ม งบประมาณฟาร์ม การวางแผนฟาร์ม ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
Fundamentals of farm management, decision making process, factor-product relationship, investment analysis, evaluation of production factor, depreciation, farm recording,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940