Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 312
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
AGRICULTURAL BUSINESSS
4 (4-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 4 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดในการดำเนินงานฟาร์มและจัดการธุรกิจฟาร์ม ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ความรู้ พื้นฐานด้านการจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการตลาด
Concepts of farm and farm business management, relationship among farm production agro-industry and consumer demand response, basic elements in farm management, basic knowledge in farm product marketing, financial
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ไพฑูรย์ คัชมาตย์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของการผลิตพืชและผลิตสัตว์ในเชิงเศรษฐกิจ 2 0
    2. หลักเศรษฐศาสตร์การผลิตสินค้าเกษตร 4 0
    3. หลักการผลิตและการคิดต้นทุน 6 0
    4. หลักการวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม 5 0
    5. การทำบัญชีฟาร์มและการวิเคราะห์บัญชีฟาร์ม 5 0
    6. การตลาดสินค้าเกษตร 4 0
    7. ความเสี่ยงและการจัดการการเสี่ยง 4 0
    8. การวางแผนการผลิต การขายและการกำหนดราคาขาย 4 0
    9. การจัดการการเงินเพื่อบริหารธุรกิจเกษตร 10 0
    10. ประเภทธุรกิจและการจัดองค์กรธุรกิจ 5 0
    11. หลักการบริหารธุรกิจ 6 0
    12. การค้าสินค้าเกษตรในยุคโลกไร้พรมแดน 5 0
 
รวม
60 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940