Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 322
การวิเคราะห์ราคาผลผลิตการเกษตร
AGRICULTURAL PRODUCT PRICE ANALYSIS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของราคาในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานผลผลิตเกษตร การกำหนดราคาผลผลิตเกษตร นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เสถียรภาพด้านราคาและความแตกต่างของราคา ดัชนีราคา การวิเคราะห์อนุกรมเวลา นโยบายราคาผลผลิตเกษตรบางชนิดของประเทศไทย
Role of prices in the economic system, demand and supply of agricultural products, agricultural product price determination, policies and measures of agricultural prices, price
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940