Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 351
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตรเกษตร 1
QUANTITATIVE ANALYSIS IN AGRICULTURAL ECONOMICS I
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในสถิติ การแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวแปรตัวเดียว การวัดการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงของความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
Basic mathematics used in statistics, frequency distribution, analysis of average value of single variable data, measures of dispersion, probability theory, discrete and continuous probability distribution, simple regression, multiple
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940