Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 361
หลักสหกรณ์
PRINCIPLES OF CO-OPERATIVES
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของคำว่า สหกรณ์ และหลักสหกรณ์สากล บทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับระบบเศรษฐกิจและระบบธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กรต่าง ๆ ประวัติการสหกรณ์และหลักการสหกรณ์รอชเดล กระบวนการสหกรณ์ในบาง
Meaning and principles of cooperatives, roles of cooperatives in socio-economic development, a relationship of cooperatives with the economic and other organizational business
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940