Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 412
เศรษฐศาสตร์การผลิตผลทางการเกษตร
AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เศรษฐศาสตร์มหภาคและการเกษตร การผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต ต้นทุนการผลิต อุปทาน และรายได้ การจัดสรรปัจจัยผันแปรอย่างเดียวให้เกิดกำไรสูงสุด ต้นทุนการผลิตและกำไรสูงสุด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
Macroeconomics and agriculture, agricultural production in Thailand, relationship between input and output, productions cost, supply, and revenue, one input allocation for profit maximization, production cost and profit maximization,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940