Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 413
การประเมินไร่นา
FARM APPRAISAL
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
มูลค่า ราคา และค่าประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน หลักฐานการถือครองที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การจัดชั้นสมรรถนะของดินเพื่อประมาณค่าดัชนีราคาที่ดิน วิธีการประเมินราคาที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง กระบวนการประเมินฟาร์ม การประมาณรายได้
Value, price, and appraisal value, appraisal objectives, land holding rights and land laws, classifications of soil capacity for land index appraisal, appraisal methods for land,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940