Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 421
การวิจัยตลาดเกษตร
RESEARCH IN AGRICULTURAL MARKETING
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะและความสำคัญของการวิจัยการตลาด ประโยชน์ของการวิจัยการตลาด รูปแบบการวิจัย การประมวลปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แบบของการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง
Characteristics and importance of marketing research, usefulness of marketing research, research patterns, problem formulation and determining research objectives, primary
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940