Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 425
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL AGRICULTURAL TRADE
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยการผลิตกับการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วิธีการดำเนินธุรกิจการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ นโยบายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนด้านการ
Principle theories of international trading, production input and international trading, foreign currency exchange rates, international trading approaches, policies for agricultural products, international balance of payment,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940