Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 426
การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
AGRICULTURAL MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า วิวัฒนาการและความเป็นมา โครงสร้างของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กลไกการซื้อขายล่วงหน้า ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเกษตรและคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า การใช้ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อเป็นกลไกประกัน
The importance of Agricultural commodity future market, the development of market, the mechanism of the market form the structure to the rules and regulations underline the market operation, characteristics of the futures contracts, the different types of
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940