Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 427
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
AGRICULTURAL FUTURES MARKET
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของการจัดการและแนวคิดเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร ประเภทตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์คู่แข่งขันการแบ่งส่วนตลาดสินค้าเกษตร การวัดขนาดของการตลาดสินค้าเกษตร และความเชื่อมโยงของตลาดสินค้าเกษตร หลักการจัดการตลาดสินค้าเกษตร การจัดทำแผนการตลาดสินค้าเกษตร
Meaning of mamagement and conception of agricultural market, types of Agricultural market, competitor analysis and agricultural market shres, measurement methods of agricultural marketing and relation of agricultural market management principles, process
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940