Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 434
เศรษฐศาสตร์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
ECONOMICS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN AGRICULTURE
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในเชิงนโยบาย
Analytical concept for environmental impact assessment in agriculture, principles and theory of environmental economics in agriculture, method of impact assessment for natural
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940