Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 442
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ECONOMICS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การผลิตอาหาร การบริโภคอาหาร อัตราการเพิ่มของประชากรและรายได้ การเกษตรและการสะสมทุน ที่ดิน การเช่าที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน การใช้แรงงานและผลิตผลเกษตร ราคาและนโยบายราคา
Concepts of economics development theories, economics changes, food production, food consumption, population rate and income, agriculture and capital saving, land, land rental and land reform, labor use and farm productivity,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940