Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 453
การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร
MICROCOMPUTER APPLICATION FOR AGRICULTURAL ECONOMIC ANALYSIS
3 (1-6-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดพื้นฐานสำหรับการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อเศรษฐศาสตร์การเกษตร การรวบรวมข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ตัวชี้วัดทาง
Basic concept for microcomputer application for agricultural economics, data compiling, package programs in agricultural economic analysis, parameterization and analytical
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940