Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 472
การแก้ปัญหาและตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร
PROBLEM-SOLVING AND DECISION -MAKING IN AGRIBUSINESS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดของการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร ประเภทของปัญหาทางธุรกิจการเกษตร กระบวนการการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบกลุ่ม กระบวนการในการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจการเกษตร วิธีการเขียนกรณีศึกษา และการวิเคราะห์
Concepts of problem-solving and decision-making in agribusiness, type of problems in agribusiness, problem-solving process, problem-solving in group, decision-marking process, decision-making on risk and uncertainty in agribusiness, case studies design
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940