Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 473
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL ECONOMICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย ลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและความเชื่อมโยงไปข้างหลัง ที่ตั้งอุตสาหกรรมการเกษตร การวิเคราะห์การแข่งขันและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรม วัฏจักรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ศักยภาพเชิง
The development of agro-industry in Thailand, the characteristic of forward linkages and backward linkages, agro-industrial location, competitiveness and comparative
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940