Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 711
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรขั้นสูง
ADVANCED AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีการผลิตและการวัดผลิตภาพการผลิต การสร้างแบบจำลองที่เกี่ยวกับการผลิต และเทคนิคการประมาณค่า ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนในการผลิต ผลกระทบภายนอก บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลข่าวสาร และกำหนดการเชิงเส้น
Production theory and measurement of productivity, model building for production and the estimating technique, risk and uncertainty, external impact, role of human resources information system and linear programming.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940