Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 722
การวิเคราะห์ราคาผลผลิตเกษตรขั้นสูง
ADVANCED AGRICULTURAL PRICE ANALYSIS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ กำเนิดของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร เสถียรภาพของราคานโยบายและมาตรการต่างๆ ด้านราคาผลิตผลเกษตรทั้งในประเทศและต่างประ เทศ เทคนิคการวิเคราะห์ราคาต่างๆ และความสัมพันธ์กับราคาผลผลิตเกษตรในระดับต่างๆ
prices, techniques of price analysis and its relationship with agricultural prices at various levels.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940