Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 723
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRADE FOR AGRICULTURAL COMMODITIES
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของไทย การกีดกันทางการค้าและระบบโควต้าสินค้า ข้อตกลงทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ บริษัทธุรกิจการเกษตรข้ามชาติ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าสินค้าเกษตร นโยบายการค้า สินค้า
Theory of international trade, trading of agricultural commodities of Thailand, trade barrier and quota system, international trade agreement for agricultural commodities, multi-national corporations for agricultural products,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940