Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 772
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตรขั้นสูง
ADVANCED AGROINDUSTRY ECONOMICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย และโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรบทบาทของอุตสาหกรรมการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจัยการผลิตและผลิตภาพของปัจจัยการผลิตการเลือกที่ตั้งของอุตสาหกรรมการเกษตรโครงร่างสถาบันและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาห
Structure of Thai economy and agroindustry, role of agroindustry in national economic development, factors of production and their productivity, location of agroindustry,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940