Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
115 899
วิทยานิพนธ์
THESIS
12 (12-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    12 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 12 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจการเกษตร เสริมสร้างความเข้าใจในการกำหนดประเด็นวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย การรวบรวมและ การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายผลการวิจัย ตลอดจนการเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหา
To expose students to apply economic theory in solving the problems in agribusiness. Increase the students knowledge of research technique in problem identification,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940