Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
116 321
หลักการส่งเสริมการเกษตร
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย ปรัชญา วัตถุประสงค์และความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร นโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร บทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร ชุมชนเกษตรกรรม เทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มและผู้นำทางการเกษตร
Definition, philosophy, purposes, and the importance of agricultural extension, governmental policies on agricultural extension, organizations related to
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940