Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
116 701
การวางแผนและประเมินผลทางส่งเสริมการเกษตร
PROGRAM PLANNING AND EVALUATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดพื้นฐานที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนและประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตร ความหมายและความสำคัญของนโยบายและการวางแผน กระบวนการวางแผนและประเมินโครงการ การเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
Basic concepts on program planning and evaluation in agricultural extension, necessity and meaning of policy and planning, process on program planning and evaluation, data collection, problems and needs assessment, goal and objective determination for
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940