Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
116 725
ระเบียบวิธีวิทยาการส่งเสริมการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION METHODOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ยุทธวิธี และแนวคิดของการส่งเสริมการเกษตร บทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริม ปัญหาและความต้องการของงานส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริม การเขียนโครงการส่งเสริมและ
Definition, philosophy, theories, principles, goals, objectives, strategies and concepts of agricultural extension, roles and responsibilities of agicultural extension officers, problems and needs in agricultural extension works, extension methods, media
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940