Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
117 101
หลักการผลิตสัตว์
PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
4 (3-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการผลิตสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การตลาด การป้องกันโรคและพยาธิของสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ กระบือ โคนม และสัตว์น้ำ ปัญหาและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อ
Principles of economic animals, breeds and breeding, feeds and feeding, rearing management, marketing, disease prevention and parasite control of poultry, pigs, beef, dairy and aquatic animals, problems and socio-economic factors involving animal
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะ เกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุรเดช พลเสน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 4 0
    2. หลักการผลิตสุกรเบื้องต้น 7 9
    3. หลักการผลิตสัตว์ปีกเบื้องต้น 7 9
    4. หลักการผลิตโคและกระบือเนื้อเบื้องต้น 7 9
    5. หลักการผลิตสัตว์ให้นมเบื้องต้น 7 9
    6. หลักการผลิตสัตว์น้ำ 7 6
    7. บทสรุป 6 3
 
รวม
45 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940