Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
117 283
การฝึกงาน 3
PRACTICUM III
1 (0-6-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกปฏิบัติในฟาร์มในด้านพันธุ์สัตว์ อาหาร และการจัดการและสาธิตเทคนิคบางประการ ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค สุกร สัตว์ปีก และปลา
Training in farm practices of breeds, feed and management and demonstration on some techniques on domestic animals e.g. cattle, swine, poultry and fish
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940