Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 222
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
PRINCIPLES OF AQUACULTURE
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยและต่างประเทศ สภาวะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน องค์ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
History of aquaculture in Thailand and other countries, present status of aquaculture in Thailand, compositions of aquaculture, principles and methods of aquaculture, equipments and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- พรชัย จารุรัตน์จามร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940