Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 315
หลักนิเวศวิทยาทางน้ำ
PRINCIPLES OF AQUATIC ECOLOGY
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักธรรมชาติที่มีผลเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ ปัจจัยหลักในการควบคุมปริมาณและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ และพืชน้ำในแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ ตลอดจนระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ
Basic of nature which has an effect on aquatic animals, main factor in controlling the abundance and distribution of aquatic animal and aquatic plant in various water resource, ecosystem of aquatic life.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940