Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 371
คุณภาพน้ำทางการประมง
Water Quality for Fisheries
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คุณภาพน้ำและวิธีวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับกำลังผลิตของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
Water quality and analytical methods, factors relating to water quality, the relationship between water quality and carrying capacity of aquaculture ponds, the improvement and control of water quality in aquaculture ponds.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940