Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 427
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน
INTEGRATED AQUACULTURE
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ปัจจัยที่มีผลกระทบและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบบูรณาการ การวางแผนการดำเนินการและการจัดการ การศึกษานอกสถานที่
Principles of integrated aquaculture, types of integrated aquaculture, factors affecting and problems of integrated aquaculture, production planing and management, filed trip.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 118 121
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940