Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 428
วิทยาแพลงก์ตอน
Planktonology
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำต่าง ๆ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน มีการศึกษานอกสถานที่
Taxonomy of phytoplankton and zooplankton, methods to preserve specimens, analysis of types and contents of planktons in aquatic areas, principles of plankton feeding, field trip.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940