Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 433
การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการประมง
WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นโยบายในการจัดการประมง แหล่งทำการประมง การคำนวณผลผลิต และสถิติประชากรสัตว์น้ำ ระเบียบและการบริหารการประมง การจัดการสภาพแวดล้อม และการประเมินผลกระทบ
Policy in fisheries management and fisheries resources, production calculation and statistic of aquatic animal population, regulation and fisheries administration, enviromental management and impact assessment.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี 118 121
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- พรชัย จารุรัตน์จามร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940