Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 461
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
FISH PROCESSING AND INDUSTRY
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยการใช้สารเคมี การใช้ความร้อน การทำเค็ม การทำแห้ง การหมักดอง และการฉายรังสี หลักการใช้ภาชนะบรรจุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง หลักการทำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมง มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and processing using chemicals, heat, drying, fermentation and irradiation, principles of using standard packages of fishery products, concept for fishery product industry, standard of fishery products, field trip.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 317 211
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940