Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 472
หลักการสร้างฟาร์มสัตว์น้ำ
Principles of Aquafarm Construction
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการเลือกสถานที่ องค์ประกอบของฟาร์มสัตว์น้ำ ประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ องค์ประกอบของบ่อและข้อกำหนดการออกแบบสร้างบ่อ ระบบน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ ผลกระทบของฟาร์มสัตว์น้ำต่อสิ่งแวดล้อม
Principles of site selection, aquafarm components, type of aquaculture pond, components and design criteria for pond construction, water system and equipment in aquafarm, effect of aquafarm on environment.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940