Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 771
การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
WATER QUALITY MANAGEMENT IN AQUACULTURE
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คุณภาพน้ำและระบบที่ใช้ในการเพาะฟัก อนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ และระบบที่ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Water quality criteria and using system for aquaculture in hatching, nursing and culturing, prevention and control of water quality problems by water quality management and using system.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 118371 หรือเทียบเท่า
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940