Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
118 896
เรื่องคัดสรรทางการประมง
SELECTED TOPICS IN FISHERIES
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เทคโนโลยีทางการประมงและ/หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Technology in fisheries and / or aquaculture and or related fields.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 0
    2.เทคโนโลยีทางการจัดการทรัพยากรทางน้ำ 6 0
    3.เทคโนโลยีทางการจัดการคุณภาพน้ำ 9 0
    4.เทคโนโลยีทางโรคสัตว์น้ำ 9 0
    5.เทคโนโลยีทางอาหารสัตว์น้ำ 9 0
    6.เทคโนโลยีทางการแปรรูปสัตว์น้ำ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940