Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
122 723
วิธีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Analytical Methods for Land Resources and Environmental Quality
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เป็นวิชาขั้นสูงต่อเนื่องกัวิชาพื้นฐานของการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำและวัสดุเกษตรอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่องของการเก็บและการเตรียมตัวอย่าง การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ วัสดุการเกษตร อากาศ สารพิษทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ และการประกันห้องปฏิบัติการและประกันคุณภาพ
Advaced level course continuing fron the basic courses on analyses of soil, plant, water and agricultural materials (components of land), consisting of sampling, preparation of samples, use of analytical tools, analytical techniques for quality : soil, plant, water, agricultural materials, air, agricultural and environmental pollutants analysis, interpretation of results, and laboratory and quality assurance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940