Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
122 733
การรับรู้จากระยะไกล
REMOTE SENSING
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

องค์ประกอบหลักในการรับรู้จากระยะไกลซึ่งประกอบด้วย แหล่งพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับวัตถุบนผิวโลก เซนเซอร์ที่ใช้ในการรับรู้จากระยะไกล การแปลความหมายข้อมูลภาพด้วยสายตา และการประมวลข้อมูลเชิงตัวเลขในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เหมาะสม การปรับความชัดเจน การเปลี่ยนรูป การผสมผสาน และการจำแนกและการวิเคราะห์ข้อมูล

Basic elements in remote sensing including energy sourecs; interaction between energy and objects on earth; remote sensing sensors; visual interpretation, digital image processing i.e. preprocessing, enhancement, transformation, integration, and classification and analysis.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940