Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
122 736
การจำแนกที่ดิน
LAND CLASSIIFICATIONS
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การสำรวจและทำแผนที่ทรัพยากรที่ดิน การจำแนกที่ดินในด้านต่างๆได้แก่ การจำแนกสภาพภูมิอากาศ การจำแนกสัณฐานภูมิประเทศ  การจำแนกที่ดิน การจำแนกการใช้ดินและสิ่งปกคลุมที่ดิน การจำแนกสภาพพื้นที่ และการจำแนกสมรรถนะและความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
Land resources surveys and mapping, various kinds of land classifications including climatic classifications, landform classifications, soil classificatins, land use and land cover classifications, terrain classifications, and land suitability classifications.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงศักดิ์ จันโททัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940