Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
122 737
การประเมินที่ดิน
LAND EVALUATION
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินที่ดิน การสำรวจทรัพยากรที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับดินและสภาพแวดล้อมที่สำคัญสำหรับการประเมินที่ดิน การจำแนกสมรรถนะและการจำแนกความเหมาะสมของที่ดิน แนวปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินโดยเน้นที่การประเมินตามแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินที่ดิน และกรณีศึกษาการประเมินที่ดิน
Basic concepts of land evaluation, land resources survey, soil and site data for land evaluation, land suitability classifications, land evaluation procedures with emphasis on the procedures suggested in FAO (Food and Agricultrue Organization) Framework for Land Evaluation, computer technologies for land evaluation, and land evaluation case studier.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940