Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
122 746
วนเกษตร
AGROFORESTRY
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของวนเกษตร หลักคิดเชิงระบบ (โครงสร้างและหน้าที่) ในการศึกษาวนเกษตร ปฎิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญในระบบวนเกษตร (คน พืช สัตว์ และดิน) ความเป็นมาของวนเกษตร และการจำแนกระบบวนเกษตร บทบาทพืชและสัตว์ในระบบวนเกษตร บทบาทของไม้ยืนต้นธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในระบบดิน-พืช วนเกษตรกับการอนุรักษ์ดิน บทบาททางเศรษฐกิจ สังคมและบริบททางวัฒนธรรมของวนเกษตร (บทบาทของคนในการจัดการทรัพยากรที่ดิน) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบวนเกษตร เทคโนโลยีวนเกษตรแบบพื้นบ้านและแบบพัฒนาใหม่ การวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาระบบวนเกษตร บทบาทของต้นไม้และระบบวนเกษตรต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตร
Definition of agroforestry, systems perspectives (structure and functions) in agroforestry studies, interactions among major agroforestry system components (people,plants,animals and soils), history of agroforestry, classification of agroforestry system
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940