Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
123 701
การจัดการระบบผลิตพืช
Management System of Horticultural Crop Production
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบการจัดการการผลิตพืชสวนเพื่อเพิ่มมูลค่าและตรงตามความต้องการของตลาดทั้งด้านคุณภาพและช่วงเวลา ระบบการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืช การผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทันสมัยเพื่อควบคุมการผลิต
Management System of Horticultural crop production to increase crop value and to reach market requirements in both product quality and time, the production system of plant propagules and seed, the safety and environment friendly production, and application of innovation for the production control.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940